X

Stichting Collectie Van Noordwijk

Het behoud van een unieke en onvervangbare historische collectie rijk versierde kerkboekjes.
Een gezamenlijk project van het Bijbels Museum en de Vrije Universiteit Amsterdam

Het behoud van uniek Nederlands erfgoed

Behoud van de collectie Van Noordwijk als geheel is belangrijk voor de bestudering van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. De samenwerking van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit en het Bijbels Museum creëert een bundeling van krachten en expertise. Daardoor is het mogelijk de collectie te exposeren, te conserveren en wetenschappelijk te ontsluiten. Om dit unieke Nederlandse erfgoed te behouden voor de toekomst en toegankelijk te maken voor een groot publiek en voor wetenschappers in binnen- en buitenland, hebben beide instellingen de Stichting Collectie Van Noordwijk opgericht.

In 2009 verwierf de Stichting Collectie Van Noordwijk deze indrukwekkende verzameling dankzij een aanzienlijke donatie van de Bankgiroloterij. In de daaropvolgende jaren heeft de Stichting zich ingespannen om, op basis van verdere fondsenwerving, de conservering (actief en passief) en het behoud van deze collectie op lange termijn veilig te stellen. Tenslotte heeft de Stichting zich gericht op de fysieke en digitale zichtbaarheid en toegankelijkheid voor een breed publiek.

Met het oog daarop is de collectie gefotografeerd en online te bekijken via de website van de Universiteitsbibliotheek van de VU. Verder is een deel van de collectie te zien in een speciaal ingerichte kamer in het historische Amsterdamse grachtenpand waarin het Bijbels Museum is gevestigd.

X

De Collectie Van Noordwijk

In 2006 vond in het Bijbel Museum te Amsterdam de tentoonstelling “Zondags Zilver - drie eeuwen versierde kerkboekjes” plaats. Het hart van de expositie werd gevormd door de collectie Van Noordwijk, een privé-verzameling van ruim vierhonderd boeken met zilverbeslag, die uniek is wat betreft omvang en samenstelling. De collectie geeft een goed beeld van de ontwikkelingen van het boekzilver in Nederland en illustreert de betekenis die deze boekjes hadden voor de privé-devotie van generaties Nederlanders.

Boeken vol zilverwerk

De schitterende collectie kerkboekjes met goud- en zilverbeslag vertegenwoordigen een periode waarin volkvroomheid en fraaie zilversmeedkunst samenkwamen in een uniek en persoonlijk bezit. Elk boekje is een prachtig kunstwerk. In het dagelijks leven van vele generaties Nederlanders speelde het kerkboekje een belangrijke rol. Het werd met zorg bewaard en van generatie op generatie doorgegeven. Nu dat in de privésfeer niet meer vanzelfsprekend is, hebben bibliotheken en musea hier een taak te verrichten.

X

Stichting Collectie van Noordwijk

p/a Postbus 3606, 1001 AK Amsterdam
info@stichtingcollectievannoordwijk.nl
Kamer van Koophandel 33184000
Postbank 5339873

www.bijbelsmuseum.nl


Bestuur

Mevrouw drs. J.K. van der Neut
– voorzitter
Mevrouw drs. H.A. Pool
– conservator Bijbels Museum, secretaris
Mevrouw drs. T.W.F. van Dijk
– medewerker Universiteitsbibliotheek VU, penningmeester
Mevrouw dr. H.N. van Wijngaarden
– directeur Universiteitsbibliotheek VU
Mevrouw C. Croon
– programmadirecteur Bijbels Museum

X

A. Aardewerk

Mevrouw drs. J.C.E. Belinfante

Mr. drs. L.C. Brinkman

Dr. M.J. Cohen

Dr. W. van Drimmelen

Dr. S.J. Noorda

Drs. R.M. Smit

E. Veen

Dr. A.H.E.M. Wellink

X

Naam en contactgegevens

De statutaire naam van de Collectie is Stichting Collectie van Noordwijk
Bezoekadres:
Herengracht 366-368
Postadres:
Postbus 3606
1001 AK Amsterdam
Telefoon: 020 6242 436
Fax: 020 6248 355
E-mail: info@bijbelsmuseum.nl
KvK: 34282341 t.n.v. Stichting Collectie van Noordwijk
RSIN: 818435975

Missie en doelstellingen

1) In eigendom verwerven, beheren, in stand houden en verzamelen van historische kerkboeken van de Collectie van Noordwijk.
2) Het bergen, conserveren, ontsluiten en beschikbaar stellen voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
3) Het tentoonstellen voor het publiek van de tot de Collectie behorende boeken
4) De stichting beoogt niet het maken van winst

Financieel jaarverslag

Bekijk de PDF

Bestuursverslag

volgt

Bestuur

Mevr. drs. J.K. van der Neut, voorzitter
Mevr. drs. H.A. Pool, secretaris
Mevr. drs. T.W.F. van Dijk, penningmeester
Mevr. dr. H.N. van Wijngaarden, lid
Mevr. C. Croon, lid

Beloningsbeleid van het bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Stichting Collectie Van Noordwijk is per 26 februari 2020 opgeheven. De collectie is door de Stichting geschonken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De VU zal de collectie online blijven ontsluiten via de Beeldbank en ‘Collectie Van Noordwijk’ blijven noemen. Daarnaast zal de VU delen van de collectie permanent tonen op VU-locatie(s) en zich inspannen om de collectie op andere geëigende plekken (permanent) te tonen. De VU zal voor de collectie een ruimhartig bruikleenbeleid blijven voeren.